تبلیغات
خطوط زیبا - سخن بزرگان
انسانهای بزرگ : درباره عقاید حرف می زنند
 انسانهای متوسط : درباره وقایع حرف می زنند  
 انسانهای کوچک : پشت سر دیگران حرف می زنند!!!


انسانهای بزرگ : درد دیگران را دارند
انسانهای متوسط : درد خودشان را دارند
انسانهای کوچک : بی دردند!!!


انسانهای بزرگ : عظمت دیگران را می بینند
انسانهای متوسط : به دنبال عظمت خود هستند
انسانهای کوچک : عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند!!!


انسانهای بزرگ : به دنبال کسب حکمت هستند
 انسانهای متوسط : به دنبال کسب دانش هستند
 انسانهای کوچک : به دنبال کسب پول هستند!!!


 انسانهای بزرگ : به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند
انسانهای متوسط : پرسش هایی می پرسند  که پاسخ دارند
انسانهای کوچک : می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانند!!!


انسانهای بزرگ : به دنبال خلق مسئله هستند
انسانهای متوسط : به دنبال حل مسئله هستند
 انسانهای کوچک : مسئله ندارند!!


تاریخ : پنجشنبه 19 شهریور 1394 | 07:00 ق.ظ | نویسنده : behnam3163 sh | نظرات